Stanovy spolku Spital PLUS z. s.I. Název a sídlo

 1. Název spolku: Spital PLUS z. s
 2. Sídlo spolku: Na Hrázi 152, Nové Strašecí, 27101

 

II. Účel spolku

 1. Zastavit odliv zdravotnických pracovníků pracujících ve zdravotnických zařízeních
 2. Stabilizovat počet zdravotnických pracovníků pracujících ve zdravotnických zařízeních
 3. Zvýšení počtu zdravotnických pracovníků pracujících ve zdravotnických zařízeních
 4. Usnadnění procesu výběru vhodného zaměstnání ve zdravotnictví
 5. Hodnocení nemocnic jako zaměstnavatelů v České Republice, Evropské unii a na Blízkém Východě
 6. Zvýšení prestiže zdravotnických profesí a zdravotnických zařízení ve společnosti
 7. Zmapování preferencí současných zaměstnanců pracujících ve zdravotnických zařízeních
 8. Zmapování preferencí studentů zdravotnických oborů v souvislosti s hledáním zaměstnání po ukončení studií
 9. Podpora prevence a veřejného zdraví

 

III. Formy činnosti

III.1. Hlavními formami činnosti spolku jsou:

 1. Průzkum v nemocnicích a jeho hodnocení
 2. Průzkum mezi studenty zdravotnických studií a jeho hodnocení
 3. Analýza a prezentace získaných dat
 4. Vyhodnocování kvality zaměstnavatelů dle získaných dat
 5. Propagace činnosti spolku
 6. Spolupráce s jinými profesními organizacemi

III.2. Vedlejšími hospodářskými formami činnosti spolku jsou:

 1. Pořádání a účast na pracovních veletrzích v ČR a zahraničí
 2. Publikační činnost
 3. Pořádání odborných vzdělávacích akcí
 4. Pořádání společenských akcí pro pracovníky ve zdravotnictví a širokou veřejnost
 5. Překladatelská činnost


IV. Nejvyšší orgán

 1. Nejvyšším orgánem spolku je Členská schůze.
 2. Členská schůze je svolávána nejméně jednou ročně.
 3. Členská schůze především:
 4. přijímá členy;
 5. rozhoduje o výši a splatnosti členského příspěvku;
 6. volí a odvolává statutární orgán; a
 7. rozhoduje o změně stanov.
 8. Členská schůze se může usnášet i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků. Vnitřní předpis spolku stanoví podmínky a pravidla takového usnášení.

 

V. Statutární orgán

V.1. Statutárním orgánem spolku je Předseda.

V.2. Předseda je volen na dobu neurčitou. Případně dokud není členskou schůzí odvolán, nebo pozbude členství ve spolku.

V.3. Předseda jedná za spolek ve všech věcech samostatně.VI. Členství ve spolku

 1. Členy spolku přijímá členská schůze.
 2. Člen spolku má povinnost dodržovat stanovy, aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku.
 3. Člen má především právo účastnit se členské schůze, hlasovat a podílet se svým hlasem na rozhodování.
 4. Člen spolku je povinen hradit členské příspěvky ve výši určené členskou schůzí.
 5. Spolek vede seznam současných i bývalých členů.

VII. Závěrečná ustanovení

VII.1. Prvním předsedou spolku je: Jaroslav Nol, adresou v Přerov nad Labem 29, 289 16.

VII.2. Tyto stanovy byly schváleny zakladateli spolku, což zakladatelé stvrzují svými podpisy.This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.